CMG Pathology Physicians in Oregon
详细
姓名
学校
联系
Wang, Jianzhou
Beijing, Peking Union Medical College
Cascade Pathology, Portland OR   
Zhang, Yibin
Beijing, Beijing Medical University
Providence Health, Oregon City OR   
Zhang, Shaozeng
Shanghai, Shanghai Jiaotong Univ. Sch of Med
Providence Health, Portland OR   
Wang, Xiaohua
Shaanxi, Xi'an Jiaotong University Health Science Center
Providence Health, Portland OR   
Xie, Wei
Hunan, Xiangya School of Medicine
Oregon Health & Science University, Portland OR   
Xiao, Hong D
Beijing, Beijing Medical University
Providence Health, Portland OR   
He, Xuhua
Zhejiang, Zhejiang University School of Medicine
OHSU Healthcare, Portland OR   
Cai, Xiaohong Chris
Hunan, Xiangya School of Medicine
Providence Health, Portland OR   
Fei, Haihua Julia
Shanghai, Fudan University Shanghai Medical College
Quest Diagnostics, Portland OR   
Shen, Jian
Sichuan, Chongqing Medical University
Providence Health, Portland OR   
Fan, Guang
Beijing, Beijing Medical University
OHSU Healthcare, Portland OR   
Wu, Yaping
Sichuan, Chongqing Medical University
Providence Health, Portland OR   
Wang, Su
Sichuan, West China School of Medicine
Providence Health, Portland OR   
Feng, Zhuang
Jilin, Norman Bethune Medical University
Cascade Pathology, Portland OR   
Liu, Zheru
Beijing, Beijing Medical University
Kaiser Permanente, Portland OR